KDU.breadcrumbs.homeNáš program

VOLEBNÍ PROGRAM KDU – ČSL A NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ

pro volební období 2014-2018 v Městské části Praha 19
1      TRANSPARENTNÍ A ZDRAVÉ FINANCE
 •  zavedeme interaktivní rozklikávací rozpočet naší městské části. Lidé tím získají možnost prostřednictvím internetu sledovat průběžně, přehledně a srozumitelně veškeré toky finančních prostředků až do detailního členění (v současnosti je využíván např. Ministerstvem financí ČR a některými městy a krajskými samosprávami a zaznamenal velmi příznivé ohlasy veřejnosti)
 • zasadíme se o audit důležitých smluv v minulosti uzavřených naší městskou částí s cílem zjistit míru jejich výhodnosti (smlouvy na prodej majetku – např. prodej budovy „staré školy“ včetně příslušných pozemků; nájemní smlouvy – např. v objektu Lidového domu apod.) a v případě jejich nevýhodnosti provedeme nápravná opatření
 • jsme pro zveřejňování výběrových řízení na veřejné zakázky na internetu dostatečně dlouhou dobu předem, aby se o něm dozvědělo co nejvíce zájemců a zamezilo se tak jejich neprůhlednému přidělování určitému jednomu zájemci
2      OTEVŘENÁ RADNICE OBČANŮM
 • podpoříme využití místního referenda (dle z. č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů) a anket v otázkách zcela zásadního významu nebo pro případ plánovaných značně finančně náročných akcí
 • budeme usilovat o změnu Jednacího řádu zastupitelstva tak, aby umožnil občanům Kbel plně vyjádřit svoje dotazy a názory (současná podoba omezuje vystoupení občana v  rámci rozpravy k určitému bodu jednání standardně pouze na 3 minuty a navíc pouze jedenkrát a tím mu znemožňuje jakkoli reagovat na příspěvek či odpověď ze strany zastupitelů)
 • změníme úřední hodiny ÚMČ a knihovny tak, aby více respektovaly i časové možnosti pracujících občanů Kbel
3      VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
 • vstoupíme do jednání s ROPIDEM s cílem navýšení autobusové přepravní kapacity zejm. v ranní dopravní špičce
 • budeme požadovat po developerské společnosti Skanska Reality, a.s. redukci plánované masové výstavby (předpokládá se cca 1000 nových bytů) v lokalitě mezi ulicí Polaneckého a Letištěm Praha Letňany tak, aby nedošlo k přílišnému zatížení veřejné infrastruktury Kbel (zejm. jde o dopravní infrastrukturu, hromadnou dopravu, kapacitu MŠ a ZŠ, zdravotnické a sociální služby, čistírnu odpadních vod apod.)
 • v návaznosti na námi požadovanou redukci plánované masové výstavby bytů firmou Skanska Reality, a.s. podpoříme vytvoření co největšího lesoparku v lokalitě Hůlkova – Knauf – Letiště Praha Letňany, jehož výsledkem bude souvislý biokoridor od stanice metra Letňany až do Kbel
 • budeme usilovat o instalaci tlačítkového semaforu pro chodce u autobusové zastávky „Důstojnické domy“ s cílem dosažení maximální bezpečnosti pro přecházející chodce na dopravně vytížené obousměrné komunikaci Mladoboleslavská
 • máme v úmyslu rozšířit centrální park přeměnou současné „lesní školky“ (za tunelem) na veřejně přístupnou dendrologickou zahradu, ale také o další pásma izolační a rekreační zeleně
 • podpoříme rozšíření sběru druhotných surovin instalací kontejnerů na hliník a hliníkové obaly (plechovky od konzerv a nápojů, ALU fólie apod.)
 • budeme usilovat o prodloužení doby přistavení velkoobjemových kontejnerů tak, aby byly více zohledněny i časové možnosti pracujících obyvatel Kbel (ze současných 14 -18h alespoň na 14 - 19h).
 • budeme usilovat o urychlené dokončení cyklostezky v úseku ulic Košařova – Beladova (chybějící úsek pro spojení Kbel se stanicí metra Letňany)
 • iniciujeme jednání s městskou částí Praha - Vinoř ohledně vytvoření samostatné cyklostezky podél existující pozemní komunikace vedoucí z lokality Nouzov k zámku Ctěnice
 • zasadíme se o to, aby oficiální akce pořádané MČ v centrálním parku (jarmarky, poutě, pálení čarodějnic apod.) byly ukončeny do 22. hodiny a nenarušovaly tak noční klid
4      NOVÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA
 • podporujeme urychlenou výstavbu nové ZŠ. Celkovou přepokládanou cenu 116 mil. Kč však považujeme za neúměrně vysokou (při plánované kapacitě cca 16 tříd představují průměrné náklady na 1 třídu cca 6 mil. Kč a to bez ceny pozemku, který je v majetku Hlavního města Prahy a svěřen do správy MČ Praha 19). V této souvislosti poukazujeme na nezodpovědnost dosavadních radních, kteří měli problém s kapacitou ZŠ řešit již v roce 2010 současně s výstavbou nové MŠ Albrechtická. Místo toho byla vybudována finančně náročná a málo využívaná pozemní komunikace Polaneckého, jejímž hlavním smyslem je vytvoření dopravního napojení pro již zmíněný developerský projekt výstavby bytů Skanskou Reality, a.s.
 
5      KULTURA, ZÁJMOVÁ ČINNOST A SPORT
 • chceme navýšit objem finančních prostředků na činnost spolků a sdružení působících ve Kbelích
 • budeme podporovat další rozšiřování volnočasových aktivit pro děti a mládež. V této souvislosti uvažujeme i o odpovídající rekonstrukci a následném využití Lidového domu
 • podpoříme sport ve všech podobách, oddílech a věku
 • zachováme současnou podporu aktivit pro seniory, včetně možnosti bezplatného zapůjčení některých zdravotnických pomůcek